معنی کلمه کلید و پریز مقاوم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کلید و پریز به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه کلید و پریز مقاوم به انگلیسی می شود Resistant outlet

Leave a Reply