معنی کلمه کلید پریز تقلبی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کلید و پریز به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه کلید پریز تقلبی به انگلیسی می شود Fake outlet

Leave a Reply